Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe Habla, Spaanse les (*wij) omgaan met jouw

persoonsgegevens. We maken helder welke persoonsgegevens wij verzamelen

en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. We leggen je ook uit hoe je jouw

gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. We vinden het belangrijk dat jij

hier goed van op de hoogte bent en raden je aan deze verklaring zorgvuldig te

lezen.

Privacyverklaring: Habla, Spaanse-les.net 

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens.

Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij

houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

• duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken.

Dat doen wij op het moment dat wij jouw persoonsgegevens uitvragen en via deze

privacyverklaring;

• het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens

die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

• je eerst om uitdrukkelijke toestemming vragen om jouw persoonsgegevens te

verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;

• jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de

gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;

• wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er

onder meer voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden

gebruikt;

• passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te

beschermen en datzelfde ook eisen van partijen die in opdracht van ons

persoonsgegevens verwerken;

• jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te

bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan

dat via de volgende contactgegevens.

Claudia Cruz

Email info@spaanse-les.net

Braillestraat 8, 1561JP Krommenie

Telefoon 06 41 22 3500

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het kopen van onze diensten, cursussen en browsen op deze website laat je bepaalde

gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle

onderstaande gegevens. Wat wij verwerken is namelijk afhankelijk van welke diensten en

functionaliteiten op onze websites jij kiest te gebruiken.

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je op onze websites gebruikt, kunnen

wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

• Naam

• E-mailadres

• IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en jouw surfgedrag op onze websites

• Telefoonnummer

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden

(mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten jij gebruikt):

• gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de websites.

• om jouw registratie te verwerken en je te informeren over het verloop daarvan.

• om met jou te communiceren door middel van het versturen van mails.

• om onze website te verbeteren.

Verstrekking aan derden

Tevens maken wij gebruik van Google Analytics.

Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er onder meer (met een

overeenkomst) voor dat jouw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan

die hierboven aangegeven. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden

verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken,

tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie

in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk

verplicht deze gegevens af te geven.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde

toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Wij hebben hiervoor een

Informatiebeveiligingsbeleid. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen

toegang hebben tot de gegevens; dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren een standaard-

bewaartermijn van 3 jaar. Dat wil zeggen dat wij jouw gegevens 3 jaar nadat je actief bent

geweest zullen verwijderen. Wanneer er een andere bewaartermijn geldt, zullen wij je

daarvan op de hoogte brengen. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer

moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht, zoals gegevens voor de Belastingdienst.

Websites van derden.

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links

met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites

op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees daarom

altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van

die website voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

Minderjarigen

Als je 16 jaar of jonger bent, mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke

vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen worden

gecommuniceerd. Jouw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere

doeleinden dan waarvoor jij ze hebt afgegeven.

Het is aan te raden deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte

bent van wijzigingen.

Inzage, correctie, wijzigen en verwijderen van jouw gegevens

Voor wijziging of verwijdering kun je contact opnemen met:

Claudia Cruz Carlin

Email info@spaanse-les.net

Braillestraat 8, 1561JP

Telefoon 06 41 22 3500

Identificatie

Om misbruik te voorkomen vragen wij je, bij een schriftelijk verzoek tot inzage ,je adequaat

te identificeren door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet

om op de kopie jouw BSN én jouw pasfoto af te schermen. Ook wanneer je je aanvraag

telefonisch indient, zullen we je aan de hand van de bij ons bekende gegevens moeten

kunnen identificeren voordat wij jouw verzoek in behandeling zullen nemen.

Wanneer je een verzoek tot inzage, correctie, wijzigen en/of verwijderen bij ons indient,

zorgen wij ervoor dat jouw verzoek binnen 4 weken is afgehandeld. Lukt het ons niet om

het binnen deze periode af te handelen, zullen we je daarvan op de hoogte brengen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw

persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je

op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de

privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen

met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 14 september 2023.